Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden van doctor-fashion-logo-tekst, oftewel Cynthia Schrijver, gevestigd te Amsterdam. Hierna te noemen doctor-fashion-logo-tekst.

1. ALGEMEEN

Deze boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen een opdrachtgever en doctor-fashion-logo-tekst. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden te allen tijde ondergeschikt aan de boekingsvoorwaarden van doctor-fashion-logo-tekst.

2. BOEKINGEN

Artikel 1.
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en doctor-fashion-logo-tekst. doctor-fashion-logo-tekst verbindt zich tot het verlenen van pre-production, production en post-production, of één of meerdere onderdelen hiervan, vanaf het moment dat de opdracht schriftelijk of mondeling overeengekomen is met doctor-fashion-logo-tekst.

De opdrachtovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via doctor-fashion-logo-tekst verbindt (dmv. boeking) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaalde opdrachtprijs.

Artikel 2.
Het factuurbedrag is de som van het honorarium bestaande uit de door de doctor-fashion-logo-tekst gedeclareerde overeengekomen tarieven, onkostenvergoedingen en mogelijk bijzondere toeslagen.

Artikel 3.

doctor-fashion-logo-tekst kan voor opdrachten worden geboekt per opdracht/ dag/ halve dag/ uur, tegen het vooraf vastgestelde tarief.

3. OPTIES / BOEKINGEN

Artikel 1.
Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en doctor-fashion-logo-tekst. Zij verbindt zich tot het verlenen van diensten op de overeengekomen boekingsdatum. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever met doctor-fashion-logo-tekst afspraken maakt tot afname van diensten voor een vastgesteld bedrag. De opdrachtgever is gehouden tot betaling aan doctor-fashion-logo-tekst voor verleende diensten.

Artikel 2.
a) Een optie op een boeking dient uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de boeking te worden omgezet in een definitieve boeking. De uit een optie voortkomende rechten vervallen automatisch bij niet tijdige bevestiging.

b) Indien een andere opdrachtgever doctor-fashion-logo-tekst voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de 1e optienemer op het eerste verzoek van doctor-fashion-logo-tekst beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten.

Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever doctor-fashion-logo-tekst voor die betreffende periode boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.

4. ‘MOOI WEER’ BOEKINGEN

Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen geeft dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

5. ANNULERINGEN

Artikel 1.
Als de opdrachtgever een boeking annuleert, zijn er kosten verschuldigd, ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden.

a) De kosten bij annulering bedragen 100% van het standaardtarief bij annulering op de boekingsdatum zelf.

b) Als een opdrachtgever voorafgaand aan de datum van een boeking annuleert, ongeacht de termijn, bedragen de kosten 50% van het standaardtarief.

c) Indien een opdracht wordt geannuleerd tijdens het pre-production proces, dienen alle gemaakte uren en onkosten naar redelijkheid vergoed te worden.
Artikel 2.
Bij meerdaagse boekingen is artikel 1 overeenkomstig van toepassing. De termijn voor annulering is even lang als de termijn van de boeking.

6. STANDAARDTARIEVEN

Artikel 1.
Zonder aan andere schriftelijke en mondelinge mededelingen van doctor-fashion-logo-tekst is het vastgestelde tarief in de opdrachtbevestiging bindend, vanaf het moment dat de overeenkomst mondeling of schriftelijk overeengekomen is.
Artikel 2.
De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden/ publicatierechten uitgedrukt in:

a) Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van één dag of meerdere dagen. Per dag staat doctor-fashion-logo-tekst 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever.

Indien het filmopnamen (commercials/videoclip /televisie /bedrijfsfilm) betreft, dan staat doctor-fashion-logo-tekst 10 uur (uit en thuis) ter beschikking van de opdrachtgever.

b) Halve dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen vóór 13:00 uur dan wel te beginnen na 14:00 uur. Een halve dagtarief is 60% van het dagtarief.

c) Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt een toeslag van 50% berekend. Met uitzondering van werkbesprekingen voorafgaand aan een boeking.

d) Overurentarief: bij overuren wordt voor elk extra gewerkt uur of een gedeelte daarvan (met een minimum van 30 minuten) 150% van het standaard urentarief berekend.

e) Bij redactionele opdrachten verkrijgt de opdrachtgever, tegen betaling van het overeengekomen tarief, het eenmalige publicatierecht binnen Nederland.

De opdrachtgever heeft een meldplicht aan doctor-fashion-logo-tekst wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting, waarbij het materiaal en/of publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en doctor-fashion-logo-tekst.

Artikel 3.
Het factuurbedrag is de som van het honorarium, dat bestaat uit de door doctor-fashion-logo-tekst gedeclareerde tarieven, vergoedingen en reiskosten exclusief BTW.

7. TOESLAGEN

Artikel 1.
In geval van de volgende diensten, op de gepubliceerde standaardtarieven, worden door doctor-fashion-logo-tekst de volgende toeslagen berekend:

a) Voor werkzaamheden tussen 00.00 uur en 08.00 uur wordt een toeslag van 75% van het hanterend dag- of uurtarief berekend.

8. REIZEN / ONKOSTEN

Artikel 1.
Bij 1 uur boekingen buiten Amsterdam wordt automatisch een halve dag gerekend.

Artikel 2.
Indien doctor-fashion-logo-tekst reiskosten maakt tijdens een opdracht, zowel binnen als buiten Amsterdam, dient de opdrachtgever deze kosten te vergoeden.

a) Bij vervoer per auto een kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer.

b) Bij vervoer per trein op basis van tweede klas NS.

c) Bij vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse.

d) Eventuele kosten van taxivervoer voor transfers tussen station of vliegveld en werklocaties komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

e) Parkeerkosten voor de auto dienen te worden vergoed.

Artikel 3.
Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.

Artikel 4.
Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.

Artikel 5.
Voor materiaalkosten die hoger liggen dan € 400 dient de opdrachtgever een voorschot aan doctor-fashion-logo-tekst te voldoen voor aanvang van de opdracht.

Artikel 6.
Alle in voorgaande artikelen genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

9. BETALINGEN

Artikel 1.
Opdrachtgever wordt geacht volledig in te stemmen met de inhoud van een factuur, indien niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd is gereclameerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op grond van eventuele latere reclames op te schorten.

Artikel 2. 
doctor-fashion-logo-tekst factureert aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag over te maken op de aangegeven bankrekening o.v.v. het factuurnummer.

Artikel 3.
Als de betalingstermijn is verstreken is doctor-fashion-logo-tekst gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, een vertragingsrente te berekenen van 1,5 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte van de maand. Te berekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 4.
Alle kosten die door doctor-fashion-logo-tekst worden gemaakt ter nakoming van de rechten van doctor-fashion-logo-tekst, evenals alle (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten, zijn door de opdrachtgever verschuldigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Deze (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100.

Artikel 5.
De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

10. HONORARIUM BIJ EXCLUSIVITEITEN

Indien de opdrachtgever bij een boeking te kennen geeft een uitzonderlijke dienst te verwachten van doctor-fashion-logo-tekst zal hiervoor een bijzonder tarief worden berekend. Over enige andere vorm van art directie t.b.v. reclamecampagnes/ modeshows / videoclips/ (pers)presentaties, zal doctor-fashion-logo-tekst met de opdrachtgever schriftelijke afspraken maken m.b.t. het honorarium.

11. AANSPRAKELIJKHEID

doctor-fashion-logo-tekst houdt zich verantwoordelijk voor het zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren van de opdracht, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. De opdrachtgever is verantwoordelijk om gedurende het uitvoeren van de opdracht goed en tijdig bereikbaar te zijn, zodat doctor-fashion-logo-tekst de opdracht zo goed mogelijk met eventuele tussentijdse overeenstemmingen kan uitvoeren en afronden. Wat in de opdrachtbevestiging staat is bindend voor de oplevering van de opdracht. Wijzigingen zullen tijdig aangegeven en schriftelijk bevestigd moeten worden. doctor-fashion-logo-tekst is niet aansprakelijk voor enige schade, mochten die zijn ontstaan aan geleende goederen die zijn gebruikt in opdracht van de opdrachtgever.

12. BOETEBEDING

Indien de opdrachtgever in nakoming van zijn afspraken dan wel betalingsverplichtingen tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van doctor-fashion-logo-tekst een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim van de opdrachtgever.

13. GESCHILLENREGELING

Alle geschillen, ontstaan uit een bij doctor-fashion-logo-tekst geplaatste opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.